BULTRAF - производител на трансформатори, дросели и др.

Последни новини

Отчет за 2012:

20% ръст на продажбите отбелязва Бултраф ЕООД. Постижението е резултат от изнесената главно на руския пазар продукция и се отчита за изтеклата 2012-та година.

27/05/2013

Архив новини

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

     Предмет и цел

В настоящият раздел се описва процеса на формирането и провеждане на Политиката по качеството, като средство за подобряване на резултатите от дейността на „БУЛТРАФ” ЕООД. Политиката по качеството на „БУЛТРАФ” ЕООД е отразена в Декларация на Управителя на Дружеството и е огласена.

Цел: Определяне от ръководството на стратегия за постигане на съответстващо качество на произвежданите от „БУЛТРАФ” ЕООД изделия.

Критерии: Политиката способства за осъзнаване и внедряване на целите по качество, представя отговорността на ръководството за качество и за осигуряване на ресурси за постигането на целите; включва постоянното подобряване по отношение на изпълнението на изискванията и очакванията на клиентите и на други заинтересовани страни.

Област на приложение: Всички структурни звена и целият персонал на дружеството.

Отговорности: Определянето и периодичната оценка на Политиката по качеството на дружеството се извършва от ръководството, а одобряването – от Управителя.

Основни Цели:

- удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;

- развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;

- създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

- повишаване ангажимента на фирмата към обществото, като опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението;

- осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и постоянно подобрение на Системата за управление на качеството с изискванията на БДС EN ISO 9001.

 

 

Като резултат от успешното внедряване на СУК, ръководството очаква:

- „БУЛТРАФ” ЕООД да демонстрира способност да произвежда изделия с желаното качество и постоянно да го поддържа и подобрява.

- удовлетворяване на потребностите и интересите на персонала чрез осигуряване на съответстващо на личния принос на всеки заплащане на труда.

- спазване на договорените с клиентите срокове за изработване на изделията;

- постигане на изискваното качество на произведените изделия ;

- свеждане на рекламациите до минимум и на разходите, свързани с тях;

- повишаване на квалификацията на персонала;

- осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда;

- осигуряване на всички видове ресурси за изпълнение на поставените цели по качеството.

 

 


 

Политика по качеството

 

Мисията на „БУЛТРАФ” ЕООД е:

"ДА ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ДА УДОВЛЕТВОРЯВАТ И НАДВИШАВАТ ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ".

 

Визията на „БУЛТРАФ” ЕООД е свързана с конкурентноспособността:

„НИЕ РАБОТИМ С КЛИЕНТИТЕ СИ КАТО С ПАРТНЬОРИ И ИМАМЕ ВИЗИЯТА НА ДЪЛГОСРОЧЕН ПАРТНЬОР СЪС СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ” и постигаме: 

 

 

- Срочност на изпълнението на договорените количества;

- Гарантирано качество  

 

   

Ръкoводни принципи на Системата за управление на качеството:

 

- БУЛТРАФ ООД е организация, насочена към клиентите;

- Ръководството определя целите и насоките на дружеството;

- Постигането на целите е резултат на по-висока ефективност на производствените процеси в дружеството;

- Процесите в дружеството са идентифицирани, осъзнати и управлявани.

 

 

Политиката на управление на “БУЛТРАФ” ЕООД е насочена към пълно удовлетворяване на изискванията на всички клиенти, непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите продукти и непрекъснато подобряване на условията на труд, чрез ефикасно използване на човешките, материални и финансови ресурси. За постигането на тази политика, ръководството с подкрепата на целият колектив на организацията изгради, внедри и поддържа система за управление на качеството.

Политиката на нашата организация е ориентирана към стабилизиране и непрестанно увеличаване на печалбата чрез ефективно производство и ефективни продажби, като по този начин отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане, както и поддържане на коректни взаимоотношения с нашите партньори.

 

Ръководството на дружеството разглежда като свои основни задачи:

·Да гарантира осъществяването на политиката по качеството в рамките на една ефективна Система за управление на качеството;

·Да планира и провежда диференцирано обучение на членовете на колектива;

·Да осъществява контрол и оценка на Системата за управление на качеството, като извършва периодично - един път годишно цялостен анализ и оценка на ефективността на Системата за управление на качеството в т.ч. осъществяването на политиката по отношение на качеството и постигане на поставените цели.

 

Основните принципи, на които се подчинява управлението на качеството на БУЛТРАФ ЕООД са насочени към:   

 

 

- ориентиране към Клиентите

- ангажиране на сътрудниците

- системен подход на управление

- непрекъснато подобряване